RaoVatBacNinh

Thang máy gia đình - báo giá thang máy

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 325000000
Nơi đăng tin: TP Bắc Ninh
Người liên hệ: Mr.Cường
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại liên hệ: 0913230706

                                                                                                            

BAÛNG BAÙO GIAÙ                       

NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC:

1/ Noäi dung bao goàm:

- Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình

       -   Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng

- Bao goàm cöùu hoä .

- Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy  giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.)

 

2/ Nội dung không bao gồm:

    -   Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.

    -   Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que 

         haøn, ñaù caét, ñaù maøi ...

3/ Noäi dung khaùc :

    -    Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ)

GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN :

   Maùy Keùo  Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi -  Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India.

- Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA

- Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD  STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA  hoaëc tuû ngoaïi  nhaäp  STEP - Thailand vaø tuû ñieän 

   ngoïai  nhaäp  NIPPON - Malaisia .

- Duøng inox loaïi  I   1,0MM - TAIWAN

- Cöùu hoä boar .

- Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89

- Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O

- Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78

ray đối trọng chuyển thành ray T78

 

3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P

     Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ

 

NỘI DUNG

Chủng loại máy kéo

Kích thước cabin

Kích thước cửa

ĐIỀU KHIỂN

Đơn giá(VNĐ) Chưa  gồm VAT 10%

01

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kw

 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

302.000.000

02

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 4,5kw 

 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

314.000.000

03

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kw 

 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

326.000.000

04

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg  - 06stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,5kw 

 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

338.000.000

05

Thang máy Tải khách :

 450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p

Mitsubishi 5,5kw

Torin 3,3kw 

W = 900 -1200

D = 900 -1200

W = 600 - 700

 H = 2000 - 2100

PLC MITSUBISHI

Zapan

VVVF CÁC LOẠI

350.000.000

Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000

 

5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P:

 

NỘI DUNG

Chủng loại máy kéo

Kích thước cabin

Kích thước cửa

ĐIỀU KHIỂN

Đơn giá(VNĐ)Chưa  gồm VAT 10%

01

Thang máy Tải khách :

 600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p

Mitsubishi 7,5kw

SHARP 6,7kw Ngày đăng: 04:22:27 24-05-2018     Lượt xem: 268        

Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo